Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

 RAU

 

 

“Ve vẻ vè ve

 

Nghe vè các rau

 

Thứ ở hỗn hào

 

Là rau ngành ngạnh

 

Trong lòng không chánh

 

Vốn thiệt tâm lang

 

Đất rộng bò ngang

 

Là rau muống biển

 

Quan đòi thầy kiện

 

Bình bát nấu canh

 

Ăn hơi tanh tanh

 

Là rau dấp cá

 

Có ba không má

 

Rau má mọc bờ

 

Thò tay sợ dơ

 

Nó là rau nhớt

 

Ăn cay như ớt

 

Vốn thiệt rau răm

 

Sống trước ngàn năm

 

Là rau vạn thọ

 

Tánh hay sợ vợ

 

Vốn thiệt rau co

 

Làng hiếp chẳng cho

 

Thiệt là rau húng

 

Lên chùa mà cúng

 

Vốn thiệt hành hương

 

Giục ngựa buông cương

 

Là rau mã đề…” 

Sưu tầm: Vân Anh

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #verau #ve 

 

 

  

 
Trò chơi tương đồng