Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

VÈ CHIM CHÓC 

 

 

Nghe vẻ nghe ve,

Nghe vè chim chóc

Hay moi hay móc

Vốn thiệt con dơi.

Thấy nắng thì phơi,

Là con diệc mốc.

Lặn theo mấy gốc,

Là chim thằng chài.

Lông lá thật dài,

Là con chim phướn.

Rành cả bốn hướng,

Là chim bồ câu.

Giống lặn thật lâu,

Là con cồng cộc.

Ăn táp sồng sộc,

Là con chim heo.

Ham đậu cheo leo,

Là chim lá rụng.

Cắm đầu muốn thụng,

Là chim thầy bói.

Hay ăn hay nói,

Ấy thật chim quyên.

Vừa đứng vừa biên,

Là chim học trò.

Rủ nhau đi mò,

Là con chim ốc.

Gõ mõ lốc cốc,

Là chim thầy chùa.

Tụng kinh bốn mùa,

Là chim bìm bịp.

Chạy theo không kịp,

Là chim hít cô.

Bắt mẹ xẻ khô,

Là chim điền điển.

Không ăn ngoài biển,

Là chim le le...Sưu tầm: Hoàng Phương Anh

Nguồn tham khảo: Internet; Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, 2009

Hashtags: #thuvientrochoi #vechimchoc #ve

 

 

 
Trò chơi tương đồng