Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO LÀNG CHIM 

                                                                                                       

Hay chạy lon ton

Là gà mới nở

Cái mặt hay đỏ

Là con gà mào

Hay bơi dưới ao

Mẹ con nhà vịt

Hay la hay hét

Là con bồ chao

Hay bay hay nhào

Mẹ con bói cá

Tiếng con chim ri

Gọi dì gọi cậu

Tiếng con sáo sậu

Gọi cậu gọi cô

Tiếng con cồ cồ

Gọi cô gọi chú

Tiếng con tu hú

Gọi chú gọi dì

Mau mau tỉnh dậy

Mà đi ra đồng ....

 

Sưu tầm: Thuỳ Dung

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi  #dongdao #dongdaohay #langchim

Trò chơi tương đồng